Historia

I 2008 tog Chikezie Onuoha fattigdomen utmaning på allvar. Detta ledde till initiativet att grunda SpringAid International Development (SAID), i Göteborg, Sweden, en ideell förening med syfte att bekämpa röter till fattigdom och dess konsekvenser särskilt bland marginaliserade kvinnor och ungdomar. Nu finns SAID i Sverige, Nigeria, USA, UK och Kamerun som självständiga partnerorganisationer. I Sverige finns lokalavdelningar som alla arbetar för att stödja SAID Swedens vision och mål.

Tanken är att i framtiden skapa en internationell expertgrupp som ska underlätta för erfarenhetsutbyte mellan de olika systerorganisationer.

Värdegrund.

 • Respekt för människovärde
 • Delaktighet
 • Transparens
 • Ansvarsamhet
 • Samverkan/partnerskap
 • Lärande

Vår modell/Strategi

När de marginaliserade är med och bestämmer förändrar vi världen till en rättvis och hållbar värld. SAID Sweden arbetar i alla våra projekt med en välbeprövad trestegsmodell: kunskap, organisering och påverkan. Målgruppen är människor som lever i extrem fattigdom, människor som påverkas av vårt projekt och människor som påverkar vårt projekt. Kunskap är en förutsättning för att kunna skapa förbättringar. Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående förändringar. Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar. Alla involverade ska kunna ses ansikte mot ansikte och beakta varje person som en människa med värdighet.’

Tillgångavägsätt: Utgångspunkt för vår verksamhet är mänskliga rättigheter och människans värdighet med Agenda 2030 som ramverk. Arbetet bygger på en tilltro till människors förmåga att påverka sin framtid.

Vår metod eller vårt arbetssätt som grundar sig i alla människors lika värde, utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv till utveckling, omfattande tre olika steg som tillsammans bidrar till att individer hjälps åt att ta sig ur fattigdom och garanterar en hållbar utveckling. Vi fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Vi verkar inom ramen för arbetet med genomförandet av Agenda 2030 och politiken för global utveckling (PGU) med dess två perspektiv, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling. Det innebär att de fattiga ska få kapacitet att förändra sin livssituation.

Vi bekämpar fattigdom genom att utbilda och träna framför allt kvinnor och unga människor i entreprenörskap, hälsa och välbefinnande, kapacitetsstärkande utbildning, organisering, mobilisering och ledarskap. Att utrota fattigdomen står högst på FN:s lista över de nya hållbarhetsmålen, eftersom detta lägger grunden för hållbara samhällen och motverkar framtida konflikter.

Det effektivaste sättet att bekämpa fattigdom är att skapa ett rättvist samhälle och att skapa jobb så att människor kan försörja sig. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30–40 %. Kvinnor är nyckel n i vår modell. Att utbilda och stärka kvinnor är därför också nyckeln för att utrota fattigdom

SAID Sweden arbetar i varje land med nationella strategier som ska ligga i linje med den globala strategin, med mål och delmål för varje lands utveckling. Vi strävar efter att använda resurserna så effektivt som möjligt. Dessutom håller vi våra egna omkostnader nere och arbetar för att göra så stor skillnad som möjligt med så små medel som möjligt i våra program. Därför utformas våra program efter vad som behövs och vår metod efter vad som ger bäst resultat. Resultaten ska vara hållbara. Först då är vi nöjda med hur vi har använt dina och andra donatorers pengar. Vi kommer att fortsätta verka utifrån lokala behov med hänsyn till insatsernas specifika kontext och förutsättningar.

SAID Sweden har mycket att bidra till våra lokala partnerorganisationer. Sverige har en effektiv och självständig folkrörelses långvariga engagemang förankrad i civilsamhället. Vår metod lär mycket av Sveriges erfarenhet och inser hur värdefullt det är att stödja uppbyggandet av organisationen för ett demokratiskt civilsamhälle i utvecklingsländerna. Genom vår lokalpartner i Nigeria och Kameruns förmåga att verka lokalt och nära våra målgrupper, de fattiga, marginaliserade människorna, får människor i denna fattigdom och diskriminering möjlighet att själva påverka sina livsvillkor och utöva inflytande i frågor som rör dem.

SAID Sweden tror starkt på partnerskap och vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra till att agendan uppnås. Med SAID Sweden kan företag och individer bli en aktiv aktör i att avskaffa hunger och fattigdom.

Hjälp till själv-hjälp är en förutsättning till ekonomisk tillväxt. Människan bli deltagare i samhällsutvecklingen. Vi antar ett integrerat rättperspektiv på alla våra aktiviteter. Vi tror på delaktighet.

Vårt namn

Termen ”SpringAid” är en ordlek på två språk, en lek med ordabetydelsen på både svenska och engelska. Vår logotyp är en viktig del av vår marknadsföring och gör oss mera och mera kända –igenkänningsfaktorn är stor, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Logotypsymbolen representerar bokstäverna S och när de tas tillsammans översätts symbolen till B. Det betyder att vi kan läsa symbolen som SB.

Våren (spring) medför vatten och vatten är liv. SpringAid, som det nya innebär, hoppas på en vårtid i livet för individer och samhällen, särskilt kvinnor och barn. Kort sagt är SpringAids syfte att vara livets vatten för fattiga och marginaliserade människor, särskilt kvinnor och barn. Det är tänkt att vara ett Lyftbord (springboard) som lyfter människorna upp och ut ur sin extrema fattigdom. Vårtiden är också säsongen av tillväxt, och logotypen SB betyder ”framgångsrik miljardär” eller ”framgångsrik verksamhet” när den läses på engelska. Ordet spring på svenska betyder ”hoppa, springa”. Det innebär att springa till hjälp, till hjälp åt de fattiga.

Ordet vår på svenska understryker även hur brådskande vår gemensamma kamp är för att utrota fattigdom och hunger. De som har möjlighet att hjälpa de fattiga ska göra det med all hast.

Verksamhet

För att nå uppsatt mål skall lokalavdelning;

Föreningen skall verka för detta syfte genom att bedriva följande verksamhet:

 • – Informera om SAID Sweden verksamhet för olika grupper i samhället som t ex i skolor och andra utbildningsanstalter.
 • – Skapa forum för nyanlända att möta andra, lära språket i integrerande arbete
 • – Göra insamlingar för verksamheten i fattiga länder.
 • – Ansöka om bidrag hos olika biståndsgivare i Sverige
 • – Informations- och opinionsbildning,
 • – Förmedla volontärverksamhet till partnerorganisationer i Afrika och andra länder.
 • – Organisera studiebesök i SAID Swedens projekt

Den närmare inriktningen av SAID SWEDEN verksamhet framgår av den verksamhetsplan som styrelsen utarbetar för varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen skall fastställas på årsmötet.

Arbetet bedrivs till stor del av volontärer i våra insamlings- och programländer. SAID Sweden har inte några administrativa kostnader då det sköts på volontärbasis innebär att vi kan vi kan göra stora insatser med mindre kostnader.

I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. Dessutom har SAID som uppdrag att arbeta med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners. Vi benämner oftast våra givare för investerare, då vi ser det som att de investerar i människors framtid.

SpringAid, som det nya innebär, hoppas att få en vårtid i livet för individer och samhället. Kort sagt har SpringAid syfte att vara livets vatten för fattiga och marginaliserade människor, särskilt kvinnor och barn. Det är tänkt att vara ett lyftbord (springboard)  i kampen att avsluta extrem fattigdom. Vårtiden är också säsongen av tillväxt och symbolen i logotypen SB betyder ”Framgångsrik miljardär” eller ”framgångsrik verksamhet” när den läses på engelska. Ordet ”spring” på svenska betyder att loppa. Det innebär att springa till ”hjälp” och med ”hjälp” till de fattiga. Ordet ”vår” på svenska understryker hur brådskande kampen är för att avsluta fattigdom och hunger. De som har möjlighet att hjälpa de fattiga ska göra det med all hast.