Organisation

SAID Sweden är en internationell utvecklingsorganisation. Vi arbetar både för att människor i det svenska samhället ska få ökad kunskap och engagemang i utvecklingsarbete och samtidigt stödjer vi våra partnerorganisationer i syd. SAIDs uppgift är att starta förändringsprocesser hos människor som lever i extrem fattigdom genom att skapa ökad medvetenhet, engagemang och kapacitet, så att de får kraft att arbeta för demokrati, mobilisera och organisera sig för att kunna utkräva sina rättigheter. Vi har ett helhetsperspektiv på vår verksamhet. Detta innebär att vi inte bara beaktar sociala frågor, utan också ekonomiska och miljöanknutna frågor. En viktig del av vår verksamhet är insamling för våra lokalpartner i Afrika.

SAID Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar fattigdomsbekämpning genom projekt och program i förebyggande barn -och ungdomsverksamhet, MR, demokrati, miljö, utbildning i synnerhet av barn, ungdomar och kvinnor samt integration av nyanlända för att minska utanförskapet i det svenska samhället. Föreningen arbetar för att motverka all form av diskriminering. SAID agerar för att främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i länder runt om i världen.

Vi anordnar utbildningar och workshops inom exempelvis jämställdhet, hälsa och entreprenörskap, miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lägger särskilt fokus på kvinnors ledar- och entreprenörskap genom ledarskapsutbildningar och mikrofinansprogram. Genom vår verksamhet kan vi skapa medvetenhet om individens rättigheter, mobilisera människor och stärka deras förmåga och ge dem verktyg att utkräva sina rättigheter.

På detta sätt kan vi skapa opinion, påverka allmänheten och beslutsfattare. Därför är det mycket viktigt att vi verkar utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv som främjar demokratisering, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och en rättvis och hållbar global utveckling. Drivkraften, engagemanget och förändringsarbetet står människorna själva för.

SAID Swedens vision är en värld utan fattigdom. Målet är att bekämpa rötter till fattigdom och deras konsekvenser genom att öka kapaciteten och kunskapen hos människor som lever i fattigdom:

-att människor som lever i fattigdom ska fa hjälp att mobilisera och organisera sig för att utkräva sina rättigheter och därmed förbättra sina levnadsvillkor,

– förstår och hävda sina rättigheter gentemot beslutsfattare,

-Väcka intresse och engagemang inom det civila samhället om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete.

Vi har lokalpartner i afrikanska länder, nämligen Nigeria och Kamerun. SAID i dessa länder är självständiga och driver sina egna verksamheter men med samma vision och syfte. Vi assisterar våra lokalpartner, gräsrotsorganisationer, kvinno- och ungdomsgrupper i fält vid förstudier med att planera och genomföra projekt i mänskliga rättigheter och företagande, entreprenörskap, hälsofrämjande, uppföljning, ekonomihantering, utvärderingar och organisationsutveckling samt utbildning av projektpersonal, finansiering av projekt; påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, insamlingsverksamhet gentemot allmänheten, företag och institutionella givare, främst i Sverige.

Vi stödjer SAID Nigerias program – Local Entreprenuership Access Program (LEAP), Credit Advance Plattform (CAP), genom vilken vi ger mikrokrediter till fattiga kvinnor och familjer som drabbats av HIV/AIDS så att de kan starta små affär och därmed kunna försörja sig, Health & Wellbeing (HAW) som har fokus på bättre hälsa för fattiga kvinnor, och barn, Ensuring Access to Basic Education (EABEP)/ Tillbaka Till Skolan som bedrivs under LEAP, och Socialt boende -Housing As Human Right (HAR) som arbetar med de fattigas rätt till ett tak över huvudet.

Vision: SAID Swedens vision är en värld utan fattigdom

Mission: Att bekämpa och utrota orsaker till fattigdom i alla dess former genom utbildning av marginaliserade människor med fokus på kvinnor och unga människor som ger dem verktygen att förändra sina levnadsvillkor.

Övergripande målet:  Att skapa förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom i alla dess dimensioner.