Kallelse till extra årsmöte!
Styrelsen i SpringAid International Development (SAID Sweden) kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning. Alla medlemmar välkomnas, även ungdomar och barn.
Tid och plats
Det extra årsmötet hålls via Zoom lördag den 9 juli kl. 13.00 – 15.00
 
Mötets utlysning
Det extra årsmötet annonseras på organisationens hemsida, på Facebook, via e‐post till den adress medlemmarna lämnat , samt på Twitter.
 
Ärende
Med anledningen av SAID Swedens avslag på ansökningar till medlemskap i ForumCIV och till innehav av 90 konto som kräver stadgar ändringar kallar nu styrelse till extra årsmöte. Styrelse har tillsatt en stadgar ändrings grupp som arbetar med en stadgar som ska vara förenligt med de krav som ställs på ForumCiv och 90 konto ansökningar. Det extra årsmötet ska diskutera och godkänna föreslagna ändringar från styrelsen.
 
Underlag
Som underlag till det extra årsmötet finns tre separata dokument, dels denna kallelse med förslag till föredragningslista, och dels nuvarande stadgar för SAID Sweden och föreslagna ändringar som kommer senare. Underlaget distribueras via e‐post till den adress medlemmarna lämnat till SAID Sweden. Zoom länken kommer i början av juli.
 
Direkt efter extra årsmötet kommer det att hållas medlemsmöte för att diskutera föreningens verksamhet nu och i framtiden.
 
Väl mött!
Stockholm, 2022‐06‐22
/Styrelsen i SAID Sweden
 
Extra årsmöte 2022-07-09
Förslag till föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Diskussion om ändringar styrelsen har utarbetat
8. Behandling av styrelsens förslag i stadgar och beslut om ändringarna
9. Mötet avslutas