Vill du bli medlem i SAID Sweden

Att bli medlem i SAID Sweden är ett sätt att visa att du står bakom vår verksamhetsidé.  Alla medlemmar har rätt att rösta på årsmötet.

Vision

SAID Sweden:s vision är en värld utan fattigdom och hunger. Att genom
fattigdomsbekämpning bistå människor i att förvärva verktyg att lyfta sig ur fattigdom:
förbättra sina livsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser,
samhällstjänster och gemensamma arenor, agera för att förändra de mekanismer som ligger
bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.

Mål

SAID Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar
fattigdomsbekämpning genom projekt och program. I huvudsak ska SAID Sweden stödja
lokala enskilda organisationer (Community Based Organisations, CBOs) att planera och
genomföra utvecklingsprojekt, särskilt de som bekämpar fattigdom och främjar demokrati,
mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och utbildning av särskilt barn,
ungdomar och kvinnor samt integration av nyanlända i det sociala, kulturella och
ekonomiska livet i Sverige. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av
diskriminering.

Medlemmar

Alla kan bli medlemmar i föreningen under förutsättning att de delar föreningens mål och
vision. SAID Sweden utgörs av anslutna medlemmar som i sin tur kan ingå i lokala grupper som arbetar för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer som årsmöte beslutat om men först och främst i Nigeria enligt SAID Sweden:s mål och vision. Gruppernas verksamhet innebär
en skyldighet att med information, arbete och egeninsats stödja den verksamhet och budget
som beslutats av styrelsen.

Medlemmar som vill bilda en ny grupp kan få det beviljat av årsmöte efter ansökan hos styrelsen. Medlemskap innebär rätt att delta i de demokratiska besluten om SAID Sweden:s utvecklingssamarbetsverksamhet i utvecklingsländer och i Sverige.

Medlemsavgift

Medlemskapet förnyas årsvis per kalenderår, i samband med inbetalning av
medlemsavgiften, som fastställs av årsmötet. En uppmaning att betala årsavgiften sänds till
alla medlemmar senast 1 mars varje år.

Medlemmarna ska sammankallas till minst ett möte varje år. Årsmötet kan kombineras med
ett medlemsmöte för information, utbildning och planering för medlemmarna och de lokala
grupperna. Medlemsmöte hålls när årsmöte, revisor eller medlemmarna beslutar om detta på
ett årsmöte.

Därför ska kallelse till Medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna senast fyra veckor
före möte. Varje medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år har rätt att närvara och
avge sin röst på medlemsmöte. Medlemsmötet är ett forum för information för alla
medlemmar och styrelsen och har ingen beslutande funktion.

Medlems blankett SAID

[doc id=795]